handen bij elkaar 2Districten

Binnen de NCD zijn er, naast de landelijke activiteiten en de themagroepen, ook regionale netwerken: districten genaamd. Er zijn 34 algemene districten en 5 districten (een 6e is in oprichting) die exclusief voorbehouden zijn aan NCD-leden die een functie als commissaris of toezichthouder hebben. Leden kunnen zich bij één of meer districten aansluiten. 
Elk district heeft een eigen programma met activiteiten, maar zeker ook een eigen ‘karakter’. Uiteraard vindt tussen de districten onderling, maar ook in samenspraak met het landelijke NCD-bureau, uitwisseling van ideeën en informatie plaats. De districten stellen zelfstandig een jaarlijkse bijdrage vast, doorgaans tussen de € 50,- en € 250,- per lid per jaar. Deze bijdrage is aanvullend op de jaarlijkse contributie aan de vereniging en wordt aangewend voor het organiseren van districtseigen activiteiten, consumpties, diners etc. De districtsvoorzitter coördineert de activiteiten voor de leden van het district.

Algemene districten
De algemene districten zijn een ontmoetingscircuit van NCD-leden. Er worden in de praktijk verschillende accenten gelegd bij de activiteiten. Dat kan variëren van intervisie (centraal stellen van de uitdagingen van de leden zelf) tot bedrijfsbezoeken. Een aantal districten organiseren jaarlijks verschillende activiteiten en bijeenkomsten, zoals bedrijfsbezoeken, lezingen door toonaangevende gastsprekers, maar ook culturele activiteiten. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s als bedrijfsvoering, de (lokale) arbeidsmarkt, de rechtspositie, bestuurdersaansprakelijkheid of ethische vraagstukken in een informele, vertrouwelijke setting besproken. In een aantal gevallen worden thema’s aangedragen vanuit het landelijk overleg.
Regelmatig ontstaan initiatieven voor nieuwe districten.

Districten voor commissarissen/toezichthouders
Het primaire doel van de bijeenkomsten in de verschillende NCD-districten voor commissarissen/toezichthouders is het verder ontwikkelen en professionaliseren van het persoonlijk functioneren van leden door uitwisseling van ervaring, kennis en kunde. De nieuwe ontwikkelingen die zich momenteel voordoen bij de rol van commissaris of toezichthouder zijn een dankbaar onderwerp van gesprek.

Themagroepen
Er zijn verschillende groepen rondom specifieke thema’s en/of functies. Bijv. voor de DGA, voor commercie en voor One-Tier. Klik hier voor meer informatie.

Intervisie
Waar binnen de NCD persoonlijke groei voorop staat gaan steeds meer collega’s over tot het opzetten van een eigen intervisiegroep, al of niet als onderdeel van een district. Hierin staat het bespreken en spiegelen van elkaars vragen, dilemma’s en uitdagingen centraal. De intervisie kringen zijn veelal beperkter in omvang qua aantal deelnemers.

Naast andere zaken zit er voor mij persoonlijk, maar ik denk ook zeker voor velen met mij, een sterke verbindingsfactor in de Districten van de NCD. In Limburg zijn we na radiostilte in de afgelopen jaren nu met een nieuwe start begonnen en is er binnen een half jaar een zeer open, inspirerende en hechte sfeer tussen de deelnemers ontstaan die veel goeds voorspelt voor een mooie toekomst van ons bourgondisch district. Als Districtsvoorzitter kan ik hierin een bijdrage leveren middels het faciliteren van deze 8 bijeenkomsten per jaar maar ook door een vertrouwelijke sfeer te creëren waar ieder zich kwetsbaar en leergierig durft op te stellen en vol energie en inspiratie weer uitkijkt naar de volgende sessie. Voor een zinvol lidmaatschap hoeven dus niet altijd veel kilometers te worden gemaakt.

Loek Vaessen

Districtsvoorzitter Limburg, Algemeen directeur, Re-direct BV

Kies hieronder de provincie waar je de districten van wilt zien

Noord-Brabant Noord-Holland Noord-Holland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zuid-Holland Zuid-Holland Friesland Friesland Friesland Friesland Friesland Internationaal Zuid-Holland Noord-Holland Friesland Groningen Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Limburg Utrecht