Onze districten

Naast landelijke activiteiten en themagroepen heeft de NCD ook regionale netwerken. Wij noemen dat districten. We hebben 34 algemene districten en 5 die exclusief zijn voorbehouden aan commissarissen en toezichthouders. Als lid kun je jezelf bij één of meer districten aansluiten.

Elk district heeft een eigen programma met activiteiten en een eigen ‘karakter’. Uiteraard vindt tussen de districten onderling, maar ook in samenspraak met het landelijke NCD-bureau, uitwisseling van ideeën en informatie plaats. De districten stellen zelfstandig een jaarlijkse bijdrage vast, doorgaans tussen de € 50,- en € 250,- per lid per jaar. Deze bijdrage is aanvullend op de jaarlijkse contributie aan de vereniging en wordt aangewend voor activiteiten van het district zelf. De districtsvoorzitter coördineert de activiteiten voor de leden van het district.

Algemene districten

Een district is een ontmoetingscircuit van NCD-leden met een variëteit aan activiteiten, van intervisie tot bedrijfsbezoeken. Een aantal districten organiseert jaarlijks verschillende activiteiten en bijeenkomsten, zoals bedrijfsbezoeken, lezingen door toonaangevende gastsprekers, maar ook culturele activiteiten. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s als bedrijfsvoering, de (lokale) arbeidsmarkt, de rechtspositie, bestuurdersaansprakelijkheid of ethische vraagstukken in een informele, vertrouwelijke setting besproken. In een aantal gevallen worden thema’s aangedragen vanuit het landelijk overleg. Regelmatig ontstaan initiatieven voor nieuwe districten.

Districten voor commissarissen/toezichthouders

Het primaire doel van de bijeenkomsten in de verschillende NCD-districten voor commissarissen/toezichthouders is het verder ontwikkelen en professionaliseren van het persoonlijk functioneren van leden door uitwisseling van ervaring, kennis en kunde. De nieuwe ontwikkelingen die zich momenteel voordoen bij de rol van commissaris of toezichthouder zijn een dankbaar onderwerp van gesprek.

Themagroepen

Er zijn verschillende groepen rondom specifieke thema’s en/of functies, zoals voor de DGA en One-Tier.

Intervisie

Op eigen initiatief starten onze leden intervisiegroepen, al dan niet als onderdeel van een district. Hierin staat het bespreken en spiegelen van elkaars vragen, dilemma’s en uitdagingen centraal.

‘Naast andere zaken zit er voor mij persoonlijk – en ik denk ook zeker voor velen met mij – een sterke verbindingsfactor in de districten van de NCD. In Limburg hebben we boel gerevitaliseerd en is binnen een half jaar een zeer open, inspirerende en hechte sfeer tussen de deelnemers ontstaan, die veel goeds voorspelt voor een mooie toekomst van ons bourgondisch district. Als districtsvoorzitter kan ik hierin een bijdrage leveren via het faciliteren van deze 8 bijeenkomsten per jaar maar ook door een vertrouwelijke sfeer te creëren waar ieder zich kwetsbaar en leergierig durft op te stellen en vol energie en inspiratie weer uitkijkt naar de volgende sessie. Voor een zinvol lidmaatschap hoeven dus niet altijd veel kilometers te worden gemaakt.’

Loek Vaessen

Districtsvoorzitter Limburg, Algemeen directeur, Re-direct BV

Per provincie kun je hier de actieve districten zien

Noord-Brabant Noord-Holland Noord-Holland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zuid-Holland Zuid-Holland Friesland Friesland Friesland Friesland Friesland Internationaal Zuid-Holland Noord-Holland Friesland Groningen Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Limburg Utrecht