Voorwaarden en beëindiging

 

1. Lidmaatschapsvoorwaarden – algemeen en contributie

Belangrijke voorwaarde is dat je actief participeert binnen de vereniging. Met respect voor het netwerk en de leden ervan, want de NCD is geen pur sang businessclub waar ‘zaken doen’ voorop staat. ‘Dare to care’ en ‘dare to share’ zijn niet voor niets belangrijke thema’s binnen onze vereniging.

Je moet daarnaast rekening houden met een aantal ‘formele’ lidmaatschapsvoorwaarden. De belangrijkste lees je hieronder.

Het NCD-lidmaatschap is een persoonlijk en persoonsgebonden lidmaatschap.

Onze leden zijn zelfstandig ondernemer, DGA, directeur, bestuurder, commissaris of toezichthouder bij een bedrijf of (semi-)overheidsinstelling. De onderneming of instelling heeft in principe een omvang van tien of meer medewerkers. We realiseren ons dat ‘leiding geven’ vandaag de dag niet alleen afhankelijk is van het aantal mensen dat van jou formeel een salarisstrookje krijgt.
Mocht je in jouw situatie niet aan de ‘formele’ voorwaarden voldoen, dan wordt beoordeeld of er aanleiding is daarvan af te wijken vanwege jouw bijdrage aan het netwerk. Je begrijpt dat het belangrijk is dat je door je functie, achtergrond en ervaring in staat bent om mee te doen aan de discussies die we met elkaar voeren.

Contributie en betalingstermijn

  • De jaarlijkse contributie bedraagt m.i.v. 1 januari 2019 € 379,50 (excl. BTW).
  • Nieuwe leden betalen eenmalig een entreebedrag van € 175,00 (excl. BTW).
  • Bij toetreding gedurende het jaar wordt de contributie (niet het entreebedrag) staffelsgewijs aangepast (eerste halfjaar volledig tarief, vanaf 1 juli 50% van de contributie, vanaf 1/10 25% van de contributie). Voor het buitengewone lidmaatschap gelden dezelfde bedragen.
  • De betalingstermijn voor de contributie en andere aan de NCD verschuldigde bedragen is 14 dagen na factuurdatum.

Kortingsregelingen

De NCD kent een tweetal regelingen waarbij leden korting op de contributie kunnen krijgen.

1. JCI-leden

JCI-leden die commissaris of toezichthouder zijn of als directeur of ondernemer belast zijn met de directie van een – groeiende – organisatie, kunnen NCD-lid worden. Voor hen geldt een aangepast NCD-lidmaatschapstarief vanaf 1 januari 2018 € 153,00 (excl. BTW). Het eenmalig entreebedrag voor JCI-leden is € 75,00 (excl. BTW). Deze regeling blijft geldig tot en met het jaar dat het JCI-lid veertig wordt. Hierna geldt de reguliere contributie.

2. ‘In between jobs’

In een situatie dat je onvrijwillig ‘in between jobs’ zit, kunnen leden op verzoek in aanmerking komen voor een verlaagde contributie. Deze bedraagt € 86,50 op jaarbasis (excl. BTW). Leden die van deze regeling gebruik willen maken dienen daartoe per brief of e-mail een verzoek in, voor 1 december van het voorafgaande jaar. Gehonoreerde verzoeken hebben een geldigheidsduur van één jaar. Deze termijn kan wederom op verzoek met maximaal één jaar worden verlengd. Verzoeken met terugwerkende kracht worden niet gehonoreerd. Het is niet mogelijk een beroep te doen op deze regeling bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap.

Leden die gebruik maken van dit gereduceerde lidmaatschapstarief kunnen een half jaar gratis deelnemen aan de NCD CarrièreService.

2. Lidmaatschapsvoorwaarden – beëindiging

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar en eindigt niet automatisch.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging (per brief of e-mail) tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Je opzegging dient dus vóór 1 december door het NCD-bureau te zijn ontvangen. Bij latere ontvangst van uw opzegging eindigt je lidmaatschap niet per eerstvolgende 1 januari, maar pas het jaar daarop.

Opzegging geschiedt per brief of e-mail aan het NCD-bureau:

NCD Ledenservice
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
ledenservice@ncd.nl

Van de ontvangst van je opzegging krijg je altijd een bevestiging. Indien je deze bevestigingsbrief niet binnen twee weken hebt ontvangen, neem dan contact op met het NCD-bureau. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij je deze bevestigingsbrief goed te bewaren.