Lid klachtencommissie NCD

Laatste update: 17 november 2022

NCD is op zoek naar betrokken commissieleden voor de permanente Klachtencommissie (benoeming voor een termijn van drie jaar).

Doel Klachtencommissie Binnen de vereniging wordt belangenverstrengeling, fraude, diefstal, financiële malversaties, corruptie, steekpenningen, voorkennis, opruiing, intimidatie, chantage, afpersing, (online) bedreigingen, reputatiebeschadiging, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, disrespect en ander onrechtmatig, crimineel of ongewenst gedrag niet getolereerd en niet geaccepteerd.

Het doel van de Klachtencommissie is om klachten, geschillen en ongewenst gedrag zorgvuldig en genuanceerd te behandelen. Verschillen van inzicht tussen Leden ten aanzien van regels, procedures, verantwoordelijkheden, rollen, functies vallen ook binnen de scope van de Klachtencommissie.

Onder ‘Klacht’ wordt verstaan: klacht, geschil en signaal van een klokkenluider. Voor verdere informatie verwijzen we naar het Protocol Klachtenregeling, wat is opgesteld met inachtneming van de statuten van NCD, het bijhorende Huishoudelijk Reglement en sluit aan bij de geldende Code of Conduct van NCD. Deze rol is formeel verankerd in het nieuwe governance model van NCD, dat in mei 2022 met vernieuwde statuten en reglementen is ingevoerd. In de Algemene Vergadering (AV) van 24 november 2022 zal de Klachtencommissie voor een termijn van drie jaar worden benoemd. De Klachtencommissie bestaat uit minimaal één lid en maximaal (en bij voorkeur) drie leden.

Tijdsbelasting. Wij hopen en verwachten dat het aantal klachten op hetzelfde nivo zal blijven als de afgelopen jaren (minder dan één per jaar).

Profiel lid Klachtencommissie Affiniteit met de vereniging: Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan leden vormt hiervoor de basis.

Profielschets Lid Kwaliteiten • Een klachtencommissielid kent zijn eigen grenzen en mogelijkheden; • Het klachtencommissielid bezit communicatieve, analytische, reflectieve en adviserende vaardigheden; • Een lid van de NCD klachtencommissie dient in staat te zijn om onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen binnen de commissie in te brengen om zo in een open communicatie tot een gezamenlijke oordeelsvorming te komen.

**Vereiste competenties en attitude **

  • Luisteren; Belangrijke informatie kunnen oppakken uit mondelinge mededelingen, doorvragen, ingaan op reacties;
  • Onafhankelijke oordeelsvorming: Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. Hierbij een onderscheid kunnen maken tussen feiten, veronderstellingen, meningen en gevoelens en deze zorgvuldig tegen elkaar afwegen;
  • Analyseren: Signaleren van kansen en problemen. Herkennen van belangrijke informatie en verbanden leggen tussen gegevens en situaties;
  • Integriteit: Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en gaat eerlijk, respectvol en vertrouwelijk om met informatie en de persoonlijke waarde van anderen;
  • Besluitvaardig beslissingen kunnen nemen;
  • Klacht herleiden tot doel (van klager, aangeklaagde en klachtenfunctionaris);
  • Tendensen uit klachtregistratie destilleren;

**Eisen lid van de klachtencommissie: **

  • Minimaal: HBO-denkniveau HBO werkniveau
  • op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen en de wettelijke- en statutaire kaders waar binnen e.e.a. plaatsvindt en benodigde relevante wets- en statutenkennis.

Wij bieden Een rol om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken binnen een dynamische vereniging. De vergoeding bestaat uit een premium lidmaatschap voor de prijs van een regulier lidmaatschap.

Procedure Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot uiterlijk 21 november a.s. melden met korte motivatie en CV bij Karlijn L’Ortye, directeur van NCD. Benoeming zal gebeuren door middel van besluit in de AV van 24 november 2022. Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Paul Geraeds via E-mail: Paulgeraeds@NCD.nl

No image