NCD lid Audit Commissie

Laatste update: 20 december 2023

NCD lid Audit Commissie

De Audit Commissie van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar een betrokken vast commissielid voor de Audit Commissie.

NCD in het kort

NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie als directeur, DGA of een toezichthoudende functie. Wij geloven dat een betere wereld begint bij beter leiderschap. NCD wil daarom actief bijdragen aan vernieuwd leiderschap in Nederland; meer divers, empathischer, digitaal-bewuster en duurzamer.

Door samen en interactief te leren, reflecteren en elkaar te inspireren is NCD al meer dan 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur, -cultuur en governance.

De Audit Commissie

De Audit Commissie is de vaste commissie voor het ondersteunen van het toezicht door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging. Deze rol is formeel verankerd in het governance model van NCD middels statuten en het Reglement Audit Commissie. De Auditcommissie bestaat uit tenminste twee onafhankelijke leden - niet zijnde bestuur - als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten, die door de ALV worden benoemd. Elk lid van de Audit Commissie onderschrijft de Code of Conduct van NCD en het protocol Goed Bestuur.

Sinds de ALV van 28 november is er tijdelijk geen actuele bezetting van de Audit Commissie, maar de voormalig voorzitter Audit Commissie is beschikbaar voor informatie voorziening en overdracht. De leden van de Audit Commissie worden door de ALV bij ten minste twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd voor een periode van één jaar. In de toekomst zal dit verlengd worden tot een periode van 3 jaar. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de commissie is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van dezelfde termijn.

Profiel Lid Audit Commissie/Voorzitter Audit Commissie

Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Je vindt het een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de vereniging en de community. Je kent de financiële wereld en specifiek de audit kant, vanuit je eigen professionele ervaring. Je bent in staat om cijfers, verbanden en mogelijke risico’s snel te doorzien. Je bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en een teamspeler. Wij streven naar diversiteit in gender, leeftijd en etniciteit.

Rol en activiteiten op hoofdlijnen

 • Het monitoren van het financiële-verslaggevingsproces, het interne beheersingssysteem en het doen van voorstellen om de integriteit van het proces te waarborgen en te verbeteren;
 • Inventariseren en signaleren van mogelijke risico’s;
 • Het monitoren van de controle van de jaarrekening;
 • Het vaststellen van de procedure voor de selectie van de externe accountant;
 • Klankbord voor directeur en bestuur inzake financiële vraagstukken;
 • Het adviseren van ALV omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vereniging.

Additionele rollen voorzitter Audit Commissie

 • De ALV wijst één van de leden van de Audit Commissie aan als voorzitter van deze Audit Commissie;
 • De voorzitter van de Audit Commissie is woordvoerder van de auditcommissie en aanspreekpunt voor de ALV en de externe accountant;
 • De voorzitter van de Audit Commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Audit Commissie.

Persoonskenmerken en ervaring

 • Affiniteit en ervaring met het doel van NCD: Leiderschap in Nederland op een hoger plan brengen;
 • Financiële ervaring: bij voorkeur als lid van een Auditcommissie van een vereniging of een andere entiteit, gevoel bij gespreksthema’s en issues in de board room;
 • Affiniteit met en brede kennis van financiële administratie, fiscaliteit, verslaglegging en risico inventarisatie;
 • Persoonlijkheid: communicatief, teamspeler, relativerend, vernieuwend, empathisch;
 • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken.

Investering en beloning

 • Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact wordt gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken met de kenmerken:
 • Beschikbaarheid: ca. één dagdeel per maand. De Auditcommissie komt formeel drie keer per jaar bijeen;
 • Kunnen bijdragen aan beter leiderschap en toezicht;
 • Deel uitmaken van inspirerende netwerken zoals de Audit Committee van ecoDa;
 • Leden van de Audit Commissie van de NCD zijn verplicht lid van de vereniging;
 • Upgrade van basis lidmaatschap NCD naar premium lidmaatschap.

Procedure

Kandidaten voor deze vacatures kunnen zich tot uiterlijk 8 januari a.s. melden bij Esther de Jong, directeur NCD ( estherdejong@NCD.nl ). Je sollicitatie bevat minimaal een motivatiebrief en actueel cv.

Alle reacties worden beoordeeld door de Voordrachtscommissie. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Voordrachtscommissie. Maximaal vier kandidaten worden uitgenodigd voor kennismaking met het bestuur. Er worden twee kandidaten voor deze twee functies ter benoeming aan de eerstkomende ALV voorgedragen.

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Dick van Kooten, voorzitter van de Voordrachtscommissie dvankooten@vitaalbrein.nl of Paul Geraeds, voorzitter NCD paulgeraeds@ncd.nl

No image