Governance Manifest

Laatste update: 1 september 2017

We leven in opmerkelijke tijden. Nooit eerder veranderde onze samenleving sneller en dynamischer. Het aantal organisatievormen is pluriformer dan ooit. Technologie, internationalisatie en daaraan gepaarde cultuurveranderingen zorgen voor een ander speelveld, dat niet in de laatste plaats wordt bepaald door toenemende sociale betrokkenheid: social mediagebruikers beïnvloeden steeds vaker de maatschappelijke spelregels en normen om aan te voldoen.

Waar in de vorige eeuw een ‘Command & Control’ aanpak als standaard gold dringt zich - mede door een veranderende perceptie van macht - een ‘Chance & Change’ aanpak op. Kansen pakken en Darwiniaans veranderen is de uitdaging van de nieuwe generatie in de 21ste eeuw geworden. Niet alleen voor de leidinggevenden en toezichthouders, maar ook voor het collectief van mensen dat meerwaarde wil toevoegen.

Governance verandert mee

Governance was en is, ondanks de oerdefinitie van het ‘universele sturen van gedragingen’ vooral gericht op ‘gezond’ wantrouwen en controle vanuit verticaal hiërarchisch toezicht. Wat de NCD betreft dient de nadruk nu te liggen op vertrouwen en het creëren van kansen vanuit stimulerend leiderschap in organisaties waar eigen verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen zoveel mogelijk voorop staat. Governance bevordert in deze interpretatie de gewenste sociaalmaatschappelijke transparantie en is door zijn relatieve afstand ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken uitstekend geschikt om andere, aanvullende, afwegingen te maken: dit met het expliciete doel het succes en de continuïteit van de organisatie daadwerkelijk te bevorderen.

Daar waar gesproken wordt over ‘toezicht’ prefereert de NCD ‘meerzicht’©: Meerwaarde in Toezicht. De Governance rol is gericht op het lange termijn realiseren van financiële en sociaal maatschappelijke meerwaarde voor een organisatie.

Governance in balans

De balans van Governance verschuift wat de NCD betreft dan ook naar:

  • Vertrouwen en dialoog eerder dan wantrouwen en controle
  • (Value) Balances & Checks eerder dan Cheques & (P&L) Balances
  • Stakeholders betrokkenheid eerder dan Shareholders suprematie
  • Kansen met een scherp oog voor risico’s eerder dan een te pregnante focus op risicobeheersing
  • Transparantie eerder dan een besloten ondoorzichtig systeem
  • Maatschappelijke- eerder dan puur financiële verantwoordelijkheid
  • Governance gedragen door de hele organisatie eerder dan het exclusieve domein voor de top alleen
  • Onderlinge reflectie in verantwoordelijkheidszin eerder dan een vinkcultuur ter afrekening
  • Legitimiteit, voortkomend uit een gezamenlijk draagvlak van geaccepteerde machtsverhoudingen, eerder dan legaliteit, het toetsen van afgedwongen regels
  • Maatwerk in Governance eerder dan generieke prescriptieve standaardmodellen

Van bijbaan naar vak

Voor iedereen die betrokken is bij Governance moge duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid, en daarmee de noodzaak tot verdere professionalisering alleen maar meer toeneemt.

De uitdagingen die zich dagelijks aandienen bij organisaties vragen daarnaast om uiterste flexibiliteit. Dat geldt in het bijzonder voor de Governance-aanpak en de structuur waarin deze ingebed wordt.

We vinden het van groot belang dat bestuurders en commissarissen zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en in die rol de vereiste competenties voortdurend ontwikkelen. Om die reden hebben we het initiatief genomen voor het Register Certified Board Member (RCBM) en werken we actief aan de bestuurlijke competenties in de NCD Academy. Wij zijn bereid en vast gecommitteerd om als NCD een leidende rol te vervullen bij de verdere ontwikkeling van Governance in deze eeuw van onze kinderen. Niet alleen voor onze leden, maar vooral ook breed maatschappelijk omdat we geloven in een meerwaarde van Governance die ons in staat stelt de leidende positie van Nederland op alle relevante, wereldwijde Top 10 lijsten te handhaven.

No image