Huishoudelijk reglement NCD

Laatste update: 13 mei 2022

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NEDERLANDSE VERENIGING VAN COMMISSARISSEN EN DIRECTEUREN

Geldend per 13 mei 2022.

INLEIDING.

De ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40532104, deze vereniging hierna te noemen: “de vereniging”, acht het dienstig onderwerpen die krachtens artikel 5, lid 2 in samenhang met artikel 20 van de statuten in een reglement nadere regeling dienen te vinden, alsmede onderwerpen met betrekking waartoe de statuten geen of geen volledige regeling bevatten, nader vast te leggen in een Huishoudelijk Reglement.

Dit reglement vormt een aanvulling op hetgeen in de wet en de statuten is geregeld omtrent de toelatingscriteria en contributie van leden, de werking en taken van het bureau, het profiel van leden van commissies en de procedure ten aanzien van de vaststelling van protocollen.

REGLEMENTSWIJZIGING.

Per datum van vankrachtwording van dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van 19 januari 2016 niet langer geldig.

ALGEMEEN.

Artikel 1
Begripsbepalingen

 1. Op dit reglement zijn onverkort van toepassing de begrippen als bedoeld in artikel 1 van de statuten.
 2. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: a. “protocol”: document waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe, door wie, met welke materialen, binnen welke kaders iets moet worden uitgevoerd; b. “commissie”: vast benoemde groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak binnen de vereniging; c. “werkgroep”: een groep van mensen die tijdelijk samenwerken om een specifiek doel of opdracht uit te voeren; d. “kring”: een afdeling bestaande uit een groep lokaal geregistreerde NCD-leden die met regelmaat op een locatie bijeenkomt om in een informele, vertrouwelijke setting ervaringen uit te wisselen - al dan niet met externe sprekers - binnen het domein leiderschap en toezicht; e. “academy”: de NCD Academy, de samenstelling van alle opleidingsactiviteiten van NCD.
 3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. Statuten en reglementen worden op de website van de vereniging geplaatst.

LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING.

Artikel 2
Lidmaatschapscriteria

 1. Naast de vereisten voor het lidmaatschap als gemeld in artikel 5, lid 2 van de statuten, geldt ten aanzien van de daarin bedoelde ondernemingen, (semi-) overheidsinstellingen of maatschappelijke instellingen dat deze ten minste één jaar dienen te bestaan. Het bestuur kan per geval gemotiveerd besluiten om van dit criterium af te wijken.

Artikel 3
Contributie

 1. In beginsel betaalt een lid de gehele jaarcontributie, ongeacht het tijdstip van het aangaan van zijn lidmaatschap. Het bestuur kan een reductie verlenen op lidmaatschappen welke in de loop van een kalenderjaar worden aangegaan. Indien het bestuur een reductie verleent zal zij dit naar rato van het nog resterende verenigingsjaar doen.
 2. Wanneer meer personen, deel uitmakende van een en dezelfde rechtspersoon of personenvennootschap, lid zijn, kan het bestuur een bijzondere contributieregeling met bepaalde duur treffen.
 3. Het bestuur kan de contributie jaarlijks indexeren op basis van de Consumentenprijsindex (CPI), de prijsindex voor goederen en diensten die consumenten aanschaffen, te raadplegen via de website van het CBS.
 4. Voor leden die tijdelijk hun contributieverplichting niet kunnen voldoen kan het bestuur een bijzondere contributieregeling met bepaalde duur treffen.
 5. Leden die één maand na de factuurdatum niet aan hun verplichting tot het betalen van contributie als bedoeld in artikel 7, lid 1 van de statuten hebben voldaan, worden door het bureau tenminste eenmaal gemaand.
 6. Indien geen onmiddellijk gevolg aan dit verzoek tot betaling is gegeven kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau - waarvan de kosten voor rekening van het betrokken lid zijn - en kan het betreffende lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 2 onder g van de statuten.

BUREAU
Artikel 4

 1. Het bureau fungeert onder leiding van een directeur en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 2. Het bureau draagt in de meest ruime zin van het woord zorg voor de ondersteuning van het bestuur, commissies, werkgroepen, academy en kringen door onder andere:
 • de uitvoering van besluiten van verenigingsorganen;
 • de secretariaatsvoering ten behoeve van bestuur, commissies, academy en in beperkte mate de kringen;
 • het verzamelen van informatie die voor de vereniging relevant is en het doen van voorstellen voor activiteiten van de vereniging;
 • het behartigen van de interne belangen van de vereniging, onder andere ten behoeve van de leden;
 • het behartigen van de externe belangen van de vereniging in af na overleg met de voorzitter en/of het bestuur;
 • het beheer en het bijhouden van de websites, platformen, communities en social media van de vereniging.
 1. Het bureau is belast met uitvoerende taken voortvloeiende uit de werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Hieronder valt tenminste de verzorging van:
 • de ledenadministratie;
 • de financiële administratie;
 • de verslaglegging van vergaderingen van bestuur, commissies en van de algemene vergadering van leden;
 • de jaarverslaggeving;
 • het opstellen van beleidsnotities en de begroting binnen de door het bestuur aangegeven kaders en/of specificaties;
 • de communicatie met deelnemers aan de academy-activiteiten en de planning hiervan;
 • NCD-publicaties waaronder de websites, nieuwsbrieven en (digitale) magazines;
 • het opstellen van persberichten alsmede het onderhouden en voorbereiden van contacten met de media met name ten behoeve van de voorzitter;
 • het organiseren van bijeenkomsten in de meest ruime zin van het woord binnen het beleid van de vereniging.

COMMISSIES.
Artikel 5
Profielschets

 1. Voor de benoeming van leden van commissies stelt het bestuur een profielschets op waarin een bezoldiging kan worden aangegeven.

PROTOCOLLEN
Artikel 6
Protocollen

 1. De manier van werken van de organisatie, de uitvoering van taken van de organen en commissies van de vereniging alsmede de contextuele uitleg van termen en begrippen in de statuten en reglementen kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke protocollen.
 2. De protocollen van de vereniging worden vastgesteld door een daartoe strekkend besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 13 van de statuten.
 3. Nieuwe protocollen, alsmede wijzigingen van protocollen treden in werking zodra het bestuur, het besluit tot vaststelling of wijziging heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
 4. Iedere vaststelling of wijziging van een protocol wordt aan de leden bekend gemaakt, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de bepalingen.
 5. De in lid 1 bedoelde protocollen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten en/of reglementen van de vereniging.

SLOT.
Artikel 7
Slotbepaling

 1. Op wijziging van dit reglement zijn de bepalingen van artikel 20 van de statuten onverkort van toepassing.

Aldus, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging in zijn vergadering van 11 mei 2022.

Download pdf

No image