Huishoudelijk reglement NCD

Laatste update: 19 januari 2016

De ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, statutair gevestigd te Amsterdam (“de Vereniging”), acht het dienstig onderwerpen die krachtens de statuten (art 25) van de Vereniging in een reglement nadere regeling dienen te vinden, alsmede onderwerpen met betrekking waartoe de statuten geen of geen volledige regeling bevatten, nader vast te leggen in een huishoudelijk reglement, waarmee het huidige huishoudelijk reglement niet langer van toepassing is.

Dit reglement vormt derhalve een aanvulling op hetgeen in de wet en de statuten van de Vereniging (“de Statuten”) is geregeld omtrent de (rechten en verplichtingen van) leden van de Vereniging (“de Leden”), de indeling van de Leden in districten (“de Districten”), de bevoegdheden en samenstelling van de ledenraad als bedoeld in artikel 16 van de statuten (de “Ledenraad”) en de werkzaamheden en taken van de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 12 van de statuten (het ”Bureau”). Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

I. LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING

Artikel 1. Aanvraag lidmaatschap.

1.1. De aanvraag tot het lidmaatschap van de Vereniging gebeurt door middel van een inschrijfformulier op de website van de Vereniging, dan wel – op verzoek van de aanvrager – door middel van een anderszins door de Vereniging verstrekt inschrijfformulier.

1.2. Het Bestuur beslist op basis van het in lid 1 bedoelde formulier over de toelating als Lid. Het Bestuur kan deze taak opdragen aan de Directeur van de Vereniging.

1.3. Tegen een afwijzing staat geen beroep open.

Artikel 2. Lidmaatschapscriteria.

2.1. Naast de vereisten voor het lidmaatschap als gemeld in artikel 6 van de Statuten, geldt ten aanzien van de daarin bedoelde ondernemingen en (semi-) overheidsinstellingen dat deze ten minste één jaar bestaat. Het Bestuur kan per geval gemotiveerd besluiten om van de hiervoor bedoelde criteria af te wijken.

2.2. De in lid 1 bepaalde criteria ten aanzien van de in artikel 6 van de Statuten bedoelde ondernemingen en (semi-)overheidsinstellingen zijn, voor zover mogelijk, eveneens van toepassing op zelfstandige dochterondernemingen of nevenvestigingen van deze ondernemingen.

2.3. Of een onderneming geacht wordt werkzaam te zijn op het terrein als bedoeld in artikel 6 van de Statuten is ter beoordeling aan het Bestuur.

Artikel 3. Contributie; vaststelling; hoogte.

3.1. De jaarlijkse contributie en eventuele donaties worden op voorstel van het Bestuur vastgesteld door de Ledenraad in haar jaarlijkse vergadering als bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Statuten, voorafgaande aan het jaar waarop deze contributievaststelling betrekking heeft. Vaststelling van de jaarlijkse contributie en eventuele donaties kan evenwel ook op een speciaal daartoe belegde vergadering geschieden, mits deze plaatsvindt voorafgaande aan het jaar waarop die contributievaststelling betrekking heeft en de agenda de voorgenomen contributievaststelling vermeldt.

3.2. Het Bestuur mag de contributie jaarlijks indexeren met het prijsindexcijfers alle huishoudens (Consumenten index)

3.3. De Ledenraad kan op voorstel van het Bestuur, bepalen dat nieuwe Leden en nieuwe donateurs een eenmalig entreegeld betalen.

3.4. In beginsel betaalt een Lid de gehele jaarcontributie, ongeacht het tijdstip van het aangaan van zijn lidmaatschap. Het Bestuur kan een reductie verlenen op lidmaatschappen welke in de loop van een verenigingsjaar worden aangegaan. Indien het Bestuur een reductie verleent zal zij dit naar rato van het nog resterende verenigingsjaar doen.

3.5. Wanneer meer personen, deel uitmakende van een en dezelfde rechtspersoon of personenvennootschap, Lid zijn, kan het Bestuur een bijzondere contributieregeling met bepaalde duur treffen.

3.6. Voor Leden die tijdelijk hun contributieverplichting niet kunnen voldoen kan het Bestuur een bijzondere contributieregeling met bepaalde duur treffen.

3.7 Per donateur kan de Ledenraad, op voorstel van het Bestuur, een aparte regeling ten aanzien van de donatie vaststellen.

Artikel 4. Contributie; betaling

4.1. Leden die drie maanden na de factuurdatum hun contributie niet hebben voldaan, worden daartoe door de penningmeester nog tenminste éénmaal aangezocht.

4.2. Indien geen onmiddellijk gevolg aan dit verzoek tot betaling is gegeven kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau - waarvan de kosten voor rekening van het betrokken Lid zijn - en kan het betreffende Lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd, overeenkomstig het bepaalde in de Statuten; het Bestuur geeft daarvan per aangetekend schrijven kennis aan het desbetreffende Lid.

II. DISTRICTEN/THEMAGROEPEN

Artikel 5. Districten/Themagroepen.

Instellen Districten/Themagroepen

5.1. Districten/Themagroepen worden ingesteld door het Bestuur en bestaan uitsluitend uit leden van de vereniging. Ieder Lid is bevoegd bij het Bestuur een voorstel tot oprichting van een District/Themagroep in te dienen. Het Bestuur kan nadere eisen stellen aan een op te richten District/Themagroep, bijvoorbeeld met betrekking tot het minimum of maximum aantal districts/themagroep leden en de eisen waaraan de themagroep moeten voldoen.

5.2. Districten/Themagroepen zijn gericht op een specifieke doelgroep, als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Statuten.

5.3. Een Lid kan zich bij een of meerdere Districten/Themagroepen aansluiten. Organisatie van een District/Themagroep

5.4. De leden van een District/Themagroep wijzen na overleg met en instemming van het Bestuur, uit hun midden een voorzitter (“de Districtsvoorzitter/Themagroepvoorzitter”), en een vice-voorzitter aan. Voorts zijn de leden van een District/Themagroep vrij hun eigen organisatie in te richten.

5.5.
a. Een eerste aanwijzing tot Districtsvoorzitter/Themagroepvoorzitter of vice-voorzitter en een nieuwe aanwijzing geschiedt voor een periode van ten hoogste vier (4) jaren te rekenen vanaf de dag waarop de aanwijzing heeft plaatsgevonden.

b. Bij het verstrijken van zijn aanwijzingsperiode kan de betreffende persoon nog één maal terstond aanwijsbaar voor een volgende periode van vier (4) jaren.

c. De Districtsvoorzitter/Themagroepvoorzitter en vice-voorzitter treden af volgens een door hen op te stellen rooster.

d. Een aanwijzing bij een opengevallen plaats geschiedt voor ten hoogste de resterende duur van de termijn van de persoon in wiens opengevallen plaats werd voorzien. Indien deze resterende duur twee jaar is of korter dan twee jaar dan telt zij voor het bepaalde in dit lid, onderdeel b, niet mee, en geldt derhalve de aanwijzing als een aanwijzing voor een eerste periode.

5.6. De Districtsvoorzitter/Themagroepvoorzitter draagt er zorg voor dat onverwijld na de aanwijzing de namen en adresgegevens van de Districtsvoorzitter/Themagroepvoorzitter en vice-voorzitter aan het Bureau worden doorgegeven.

5.7. De Districtsvoorzitter/Themagroepvoorzitter en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter van het District cq de Themagroep, onderhoudt contacten met het Bestuur, de Ledenraad en het Bureau.

5.8. Een District/Themagroep maakt tijdig melding van de geplande activiteiten bij het Bureau. In de regel uiterlijk in augustus of in december (afhankelijk van het gehanteerde activiteitenschema)

5.9. Het Bestuur belegt minimaal twee maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk wordt geacht een overleg waarvoor alle Districts/Themagroepvoorzitters worden uitgenodigd. De Districts/Themagroepvoorzitters dragen bij verhindering zorg voor plaatsvervanging vanuit de leden van het betreffende District cq de Themagroep en met mandaat van de vice-voorzitter van het betreffende District.

Aanmelden bij een District/Themagroep

5.10. Een Lid kan zich op vrijwillige basis bij een of meer Districten/Themagroepen aanmelden.

5.11. De aanmelding voor een District/Thema gebeurt via de website van de Vereniging. Na ontvangst van de aanmelding stelt het Bureau de Districts/Themavoorzitter van het betreffende District/Thema onverwijld daarvan in kennis.

5.12. De Districts/Themavoorzitter beslist binnen vier weken over de toelating van het Lid tot het betreffende District cq de Themagroep en kan alleen op zwaarwegende gronden overgaan tot afwijzing daarvan.

Districts/Themagroepfinanciën

5.13. Elk District cq Themagroep kent een eigen financiering, waarvan een eventuele bijdrage van de leden via de Vereniging wordt geind. Jaarlijks kunnen Districten/Themagroepen een verzoek indienen bij het Bestuur voor een bijdrage uit de verenigingskas ten behoeve van een specifiek project. Het bestuur zal aan de Districten/Themagroepen communiceren welke criteria de Vereniging hanteert om in aanmerking te komen voor projectfinanciering. Die criteria kunnen unilateraal per jaar worden bijgesteld al naar gelang de behoefte van de Vereniging.

5.14. Districten/Themagroepen zijn niet bevoegd zelfstandig tot het heffen en/of innen van financiële (districts- of bijeenkomst-)bijdragen bovenop of naast de aan de Vereniging verschuldigde jaarcontributie zonder toestemming van het Bestuur. De penningmeester van de Vereniging kan op verzoek van een District dat betreffende District ontheffing verlenen en aan die ontheffing voorwaarden verbinden. Een ontheffing gaat in op 1 januari van het kalenderjaar volgend op het ontheffingsbesluit. De penningmeester kan in uitzonderlijke gevallen in zijn besluit van deze datum afwijken. De hoogte van een eventuele districts/themagroep bijdrage wordt (na voornoemde ontheffing) vastgesteld door de betreffende Districts/Themagroepvoorzitter en vice-voorzitter in samenspraak met de betreffende districts/themagroepleden.

5.15. Eventuele districts/themagroep- of bijeenkomstbijdragen worden (zo nodig vermeerderd met wettelijke heffingen en belastingen (BTW)) vanuit het Bureau aan leden van een District/themagroep of bijeenkomstdeelnemer gefactureerd. De in dit kader ontvangen bedragen komen geheel ten goede van de leden van een District/Themagroep.

III. BEVOEGDHEDEN EN SAMENSTELLING LEDENRAAD

Artikel 6. Ledenraad, samenstelling

6.1. De Ledenraad is de algemene vergadering van de Vereniging en bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste (9) personen die als afgevaardigden door en uit de leden worden gekozen.

6.2. De Leden kiezen de leden van de Ledenraad rechtstreeks op voordracht van de benoemingscommissie.

6.3. Voor kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Ledenraad komen alleen Leden in aanmerking die niet tevens lid zijn van het bestuur, dan wel het jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling lid zijn geweest van het bestuur.

6.4. In een apart door de Ledenraad vast te stellen reglement wordt de samenstelling van de benoemingscommissie en de procedure voor de (her)benoeming van de leden van de Ledenraad nader uitgewerkt.

IV Bureau

Artikel 7

7.1. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur fungeert het Bureau onder leiding van een directeur.

7.2. Het Bureau draagt in de meest ruime zin van het woord zorg voor de ondersteuning van het bestuur, de Ledenraad, de commissies, de werkgroepen, Districten en Themagroepen door onder andere:

 • de uitvoering van besluiten van verenigingsorganen;
 • de secretariaatsvoering ten behoeve van deze organen;
 • het verzamelen van, voor de Vereniging relevante informatie en het doen van voorstellen voor activiteiten van de Vereniging;
 • het behartigen van de interne belangen van de Vereniging, onder andere ten behoeve van de Leden;
 • het behartigen van de externe belangen van de Vereniging in af na overleg met de voorzitter en/of het bestuur;
 • de uitvoering van de coördinatie tussen de verenigingsorganen;
 • het beheer en het bijhouden van de websites/platformen/communities en social media van de Vereniging.

7.3. Het Bureau is belast met de uitvoering van werkzaamheden die voortvloeien uit besluiten die genomen zijn door het bestuur.

7.4. Het Bureau is belast met uitvoerende taken voortvloeiende uit de secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de Vereniging. Hieronder vallen ander andere de verzorging van:

 • de ledenadministratie;
 • de financiële administratie;
 • verslaglegging van vergaderingen van bestuur, Ledenraad, adviescommissies, werkgroepen en van de algemene vergadering van leden;
 • jaarverslag;
 • beleidsnotities en de begroting;
 • NCD-publicaties waaronder de websites, nieuwsbrieven en (digitale) magazines;
 • het opstellen van persberichten alsmede het onderhouden en voorbereiden van contacten met de media met name ten behoeve van de voorzitter;
 • het organiseren van bijeenkomsten in de meest ruime zin van het woord binnen het beleid van de Vereniging.

7.5. Het Bureau verleent in overleg met de voorzitter van het bestuur en/of het bestuur adequate ondersteuning aan het brede scala van activiteiten van ledengroepen. Dit geldt met name voor de Districten en Themagroepen, maar evenzeer voor andere activiteiten van de Vereniging.

V. ALGEMEEN EN SLOT

Artikel 8 Algemene bepaling

Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de Statuten of van dit reglement verschil van opvatting blijkt te bestaan, beslist de Ledenraad.

Artikel 9 Slotbepaling

De inhoud van dit reglement kan worden gewijzigd door de Ledenraad, op voorstel van het Bestuur.

Aldus, op voorstel van het Bestuur, vastgesteld door de Ledenraad in zijn vergadering van 19 januari 2016.

No image