Tevens inzake duurzame lange termijn waardecreatie en opgaven Bestuur & Toezicht.

ESG: Bent u goed op de hoogte?

Categories    |    16 januari 2024    |    5 minuten

In dit artikel worden de corporate governancecode bedrijfsleven en ESG belicht. Ook wordt in dit artikel verwezen naar (duurzaamheids)wetgeving en andere sectoren.

In een vorig artikel van Partner in Governance werd al belicht het belang van de Nederlandse corporate governance code (de Code) op gebied van Bestuur & Toezicht. Deze code geldt voor de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en bedrijfsleven groot (>Euro 500 miljoen balanswaarde). Ook werd een olievlekwerking van deze code naar andere sectoren uiteengezet.

Verder werd aangegeven dat het zinvol is op gebied van Bestuur & Toezicht ontwikkelingen in de tijd, en actualiteiten en thema’s in het vakgebied, te volgen. In de corporate governancecode wordt gesproken over duurzame lange termijn waardecreatie als uitgangspunt bij ondernemen en voor Bestuur & Toezicht. En over ESG als belangrijk uitgangspunt en speerpunt voor organisaties.

Waar staat ESG precies voor en wat is een nog breder kader?
ESG staat voor Environmental Social Governance. Organisaties hebben te borgen goed te zijn voor hun environment (Environmental) en de mens (Social), en daar hun Governance op af te stemmen. Van belang wordt geacht dat een organisatie in strategie verankert hoe de organisatie de omgeving beïnvloedt en vice versa. Het gaat om voor organisatiesreflectie op impact op omgeving, bijpassende strategie, doelstellingen en verantwoording, voor onze toekomst. Voor duurzame omgang met omgeving, met individu en op sociaal vlak en voor vooruitgang, en middels passende governance.

Aan de orde is duurzaamheidsstrategie en die ten grondslag ligt aan de rapportage, evenals aan het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren.

Zetten we gegevens verder op een rij, dan gaat aandacht voor de omgeving terug naar ondermeer het Klimaatverdrag UN, het Akkoord van Parijs, gelieerde klimaat doelen 2050 en 2030, (One planet) summits, (Europese) Grean deals, klimaatakkoord(en)-en wet e.a. Klimaatmaterie is uiteraard in ontwikkeling, we kennen allemaal de klimaat-en milieudiscussies in het nieuws.

Aan de orde van de dag is wetgeving, die voor organisaties is ontstaan. Op gebied van duurzaamheidsbevordering en rapportage is er diverse diverse EU-regelgeving ontstaan als inzake informatieverschaffing vermogensbeheerders (SFDR), inzake investeringen partijen in financiële sector (EU Taxonomie), non financial coporate directive (NFRD) en corporate sustainability reporting directive (CSRD). Ook zijn er ontwikkelingen inzake gelieerd functioneren en belonen Bestuurder(s).

De CSRD is in april 2021 aangenomen door de Europese Commissie en is op 28 november 2022 is de definitieve tekst van deze richtlijn voor verplichte duurzaamheidsrapportage vastgesteld. Het is een uitbreiding van de NFRD, die voor een aanzienlijk grotere groep bedrijven gaat gelden en uitgebreidere rapportagevereisten kent. De CSRD geldt voor alle beursgenoteerde bedrijven (vanaf boekjaar 2024), en daarnaast voor bedrijven met de volgende kenmerken (vanaf boekjaar 2025): • Meer dan 250 medewerkers, en: • Meer dan 40 miljoen omzet, of: • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Voor deze groep bedrijven geldt verplichte duurzaamheidsrapportage vanaf 2024/2025, welke getoetst moet worden door een accountant.

Aanvullend aan CSRD, zijn er ontwikkelingen CSDD Due Diligence inzake mensenrechten en milieu, en inzake variabele beloning Bestuurders. Verder is aan de orde IMVO, international maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele keten. En zijn er ontwikkelingen als Nationaal Actie Plan bedrijfsleven en mensenrechten (NAP). Een in mijn ogen belangrijk initiatief is het initiatief BIG4 & World Economic Forum, wat heeft geleid tot een document BIG4 met heldere uitleg en voorbeeld metrics voor duurzaamheidsrapportage: World Economic Forum/WEF, inzake Common Metrics: Rapport Measuring Stakeholder Capitalism; Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation, prepared in collaboration with BIG4, whitepaper 2020. Het document schetst 4 pilaren en bijpassende metrics: Principles of Governance, Planet, People, Prosperity. Het gaat daarbij om borging van passende Governance bij borging Omgeving; het gaat om borging Planet, People, Prosperity (Triple P). Deze triple P vervangt een vorig uitgangspunt van People, Planet, Profit.

Het gaat dus om duurzame omgang met omgeving, met individu en op sociaal vlak en voor vooruitgang, en middels passende governance. En om verantwoording af te leggen en bredere en goede duurzaamheidsrapportage.

Verder raakt de materie de SDG’s (Sustainable Development Goals), dat zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland (2015). Betreft blueprint peace and prosperity for people and planet, now and in the future. Wat zijn verdere belangrijke inzichten?

Organisaties zijn bij het voorgaande gezien als onderdeel van en in wisselwerking met omgeving; er zijn interrelaties. Het gaat om open procesdenken voor duurzame lange termijn waardecreatie (en zaken in breder kader te bezien) (versus denken in gesloten systemen).

Naast duidelijke compliance, juiste kaders, is voorbeeldgedrag aan de top van organisaties wenselijk in strategie, beleid, cultuur, omgang (en dialoog) met (mogelijke) belanghebbenden en stakeholders. En duurzame governance, passende strategie & beleid, rapportage en gedrag, is onderwerp voor de Board agenda van nu. Al begint het besef en gedrag voor betere omgeving bij individu, de burger, menzelf, Bestuur & Toezicht aan de top hebben idem grote verantwoordelijkheid te nemen. (Zeker naar grootte van organisatie en impact op de omgeving).

In andere governance codes als voor Zorg, Onderwijs, Wonen, wordt minder gesproken over duurzame lange termijn waardeceratie en ESG. Zij zijn aan zet voor passend in de geest van. Naast de gebruikelijke rapportage eisen andere sectoren. Naast voorbeeldgedrag Bestuur & Toezicht organisaties en besef individu.

De NVTZ (Ned. Branchevereniging Toezichthouders Zorg) bijvoorbeeld heeft goed een Grean Deal Duurzame Zorg gesloten. We volgen belangstellend verdere mooie initiatieven. De VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) bijvoorbeeld beschikt over een visie en handreikingen toezicht op duurzaamheid.

Blijvende professionalisering als commissaris/toezichthouder is best practice (het volgen van Educatie en het houden van/laten begeleiden bij Zelfevaluaties RvC/RvT).

In volgende artikelen zal worden ingegaan op actuele thema’s als: Diversiteit Teamsamenstelling Board Dynamics

Het artikel is geschreven door Annemarie van der Burg. Annemarie van der Burg van Partner in Governance is gedegen Kennispartner Governance, Board Adviseur Bestuur & Toezicht (ondermeer begeleider Zelfevaluaties RvC’s en RvT’s), Partner in Governance Educatie, meervoudig Toezichthouder (Commissaris). Zij bekleedt diverse Voorzitterschappen. En zij is lid van NCD.

Voor vrijblijvende informatie: www.partner-governance.nl en avanderburg@partner-governance.nl


Disclaimer Artikel: dit Artikel is met de grootste zorg samengesteld, doch u kunt geen enkel recht ontlenen aan tekst (en beeld). Dit door Partner in Governance Artikel is uitsluitend bestemd voor op de website van NCD. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partner in Governance mag dit document niet worden verveelvoudigd, verder openbaar gemaakt, of aan derden worden verstrekt, of voor andere doelstelling worden gebruikt.

Bijdrage door
Annemarie van der Burg

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image