Ondernemersvraag

Hoe bepaal ik de waarde van mijn onderneming?

Overig    |    12 oktober 2014    |    5 minuten

Voor de waardebepaling van een onderneming worden zeer verschillende methoden gebruikt, die allemaal verschillende uitkomsten kunnen hebben.

De waardebepaling van een onderneming is daarom een subjectieve aangelegenheid. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de verschillende methoden die gebruikt worden.

Liquidatiewaarde

De liquidatiewaarde of directe opbrengstwaarde is de netto-opbrengst die wordt verkregen bij verkoop van de bezittingen (activa) van de onderneming verminderd met de schulden van de onderneming en de verkoopkosten. Deze netto-opbrengst is niet rechtstreeks af te leiden uit de balanswaarden. Sommige activa als octrooien, patenten, merknamen en human capital kunnen niet op de balans staan. De liquidatiewaarde is de absolute minimumprijs voor overname. Minder zou betekenen dat verkoop van alle onderdelen afzonderlijk en het beëindigen van het bedrijf meer op zou brengen. Het voordeel van deze waarderingsmethode is dat deze waarde betrekkelijk eenvoudig en met grote mate van zekerheid is te bepalen. Als de onderneming echter wordt voortgezet dan is de liquidatiewaarde geen goede indicatie van de werkelijke waarde.

Intrinsieke waarde

Dit is in beginsel gelijk aan het eigen vermogen dat geacht wordt in de onderneming te zijn geïnvesteerd. De intrinsieke waarde wordt bepaald door de bezittingen van de onderneming te waarderen tegen de vervangingswaarden en de uitkomst hiervan te verminderen met de nominale waarde van de schulden. De bepaling van de intrinsieke waarde is slechts een momentopname waarbij geen rekening wordt gehouden met redelijk voorzienbare of onvoorzienbare ontwikkelingen. De waardering geeft slechts boekhoudkundige informatie. Bij de verkoop van een onderneming wordt de intrinsieke waarde vaak als basis gebruikt voor de bepaling van de overnamesom, eventueel vermeerderd met een bedrag aan goodwill. De goodwill geeft uitdrukking aan de overwinst, het verschil tussen boekhoudkundige winst (na rente en belasting) en de genormaliseerde winst (het gewenste rendement op eigen vermogen).

Contante waarde

Bij de contante-waardemethode worden bepaalde financiële kengetallen contant gemaakt. De waarde van de onderneming kan aan de hand van twee verschillende manieren uitgerekend worden.

Rentabiliteitswaarde

Bij gebruik van de rentabiliteitswaarde-methode wordt het te kopen bedrijf als een investeringsobject behandeld dat over een bepaalde dan wel oneindige periode aan een bepaalde rendementseis moet voldoen. De rentabiliteitswaarde is gebaseerd op de contante waarde van een gemiddeld haalbare nettowinst in de toekomst. Deze waarde wordt verkregen door het gemiddelde van de winsten uit de afgelopen 3 tot 5 jaar na een eventuele correctie van incidentele baten en lasten uit te rekenen. De waardebepaling door middel van deze methode is in tegenstelling tot de intrinsieke waardebepaling, een op de toekomst georiënteerde methode en daarom beter geschikt voor het waarderen van going concern ondernemingen. Het nadeel van deze manier van waardebepaling is echter dat door het gebruik van gemiddelden geen inzicht wordt verkregen in de eventuele voordelige of nadelige vermogensverhoudingen in de onderneming.

Indirecte opbrengstwaarde

De indirecte opbrengstwaarde wordt verkregen door de verwachte netto-opbrengsten van de onderneming contant te maken met behulp van een bepaalde disconteringsvoet die uitdrukking geeft aan de rendementseis. Door op deze manier de waarde van de onderneming te bepalen wordt de goodwill automatisch meegeteld in de disconteringsvoet en dus in de uiteindelijke koopprijs.

Tweestapsmethode

De tweestapsmethode is bijvoorbeeld interessant wanneer er bij de verkoop sprake is van een management buy-out, omdat vaak in de eerste jaren na de buy-out de gehele cash flow wordt besteed aan het betalen van rente en aflossing van de schuld. Bij deze methode wordt onderscheid gemaakt tussen twee geldstromen. Een onzekere stroom, die bestaat uit de opbrengsten uit de normale bedrijfsvoering, en een zekere stroom die bestaat uit de betalingen aan rente en aflossing. De waarde van de onderneming wordt via twee stappen bepaald. Als eerste wordt de economische waarde van de activa bepaald door het bedrijfsresultaat (voor rente, na belasting) contant te maken met behulp van een gewogen gemiddelde van de vermogenskosten, waarbij rekening wordt gehouden met de door de koper gewenste vermogenssamenstelling van de over te nemen onderneming. Daarna wordt de economische waarde van de totale schulden bepaald door de rente- en aflossingsverplichtingen contant te maken tegen de heersende marktrente. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele fiscale voor- en nadelen. Wanneer deze stappen uitgevoerd zijn wordt de waarde van de onderneming bepaald door de waarde van de activa te verminderen met de waarde van de schulden. Bij het verkregen bedrag kan tenslotte de waarde van zelfstandige vruchtdragers, zoals effecten opgeteld worden. Op deze manier worden de aanwezige financieringsmogelijkheden van de onderneming zelf meegewogen in de waarde van de onderneming. De tweestapsmethode lijkt in theorie een zeer goede oplossing voor de waardebepaling van een onderneming, maar het blijkt in de praktijk lang niet eenvoudig de volledige informatie te verkrijgen die noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van deze methode. Het voorspellen van toekomstige kasstromen is vaak erg lastig, vooral in een onzekere bedrijfsomgeving. Voor derden zal dit probleem nog groter zijn.

Beurswaarde

De beurswaarde van een onderneming wordt ook wel marktwaarde of koerswaarde genoemd en wordt verkregen door de prijs van de aandelen van de onderneming die beleggers op de beurs betalen te vermeerderen met het aantal uitstaande aandelen. Voor verkopende aandeelhouders zal dit een minimumprijs zijn waartegen zij afstand willen doen van hun stukken. De koper kan daarboven een premie voor de aandelen betalen, die een vergoeding vormt voor het verwerven van een controlerend belang, de zogenoemde pakketvergoeding.

Deze manier van waarderen houdt geen rekening met toekomstige opbrengsten van de aandeelhouders, maar bestaat slechts uit een momentopname. Daarnaast is deze methode uiteraard onbruikbaar voor niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image