Ondernemersvraag

In welk opzicht verschillen de vereniging, de stichting en de coöperatie van de BV en de NV?

Overig    |    12 oktober 2014    |    3 minuten

De vereniging

De vereniging kent leden en het doel van de vereniging mag niet het maken van winst zijn. Een vereniging mag wel winst maken, echter deze winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. De winst mag niet worden verdeeld onder de leden. Een vereniging wordt opgericht door tenminste twee personen. De oprichting kan informeel tussen personen plaatsvinden, maar kan ook bij de notaris geschieden, door middel van een notariële akte. In dat geval spreekt men van een formele vereniging, die als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel moet worden ingeschreven. De vereniging heeft dan volledige rechtsbevoegdheid, die de informele vereniging ontbeert. De organisatiestructuur van een vereniging komt in grote lijnen overeen met die van de BV en de NV. Er is een bestuur en een algemene ledenvergadering. Daarnaast schrijft de wet dwingend voor dat in de statuten van de vereniging een vorm van toezicht op het bestuur opgenomen dient te worden, in het bijzonder op financieel gebied.

De stichting

De stichting kent een kenmerkend onderscheid met de vereniging. De stichting kent namelijk geen leden. Door het ontbreken van leden kent de organisatiestructuur van de stichting slechts een enkel orgaan, het bestuur. Het is overigens wel toegestaan dat er meer organen in het leven worden geroepen. De stichting dient een ideëel of sociaal doel te hebben en de stichting mag derhalve niet tot doel hebben het doen van uitkeringen aan de bij de organisatie zijnde betrokken personen. De stichting kent een zogenaamd uitkeringsverbod. Dit betekent overigens niet dat bestuurders geen passende beloning mogen ontvangen wanneer zij werkzaamheden voor de stichting verrichten. Daarnaast mag de stichting ook uitkeringen aan niet-betrokken personen doen die in verband staan met het ideële doel van de stichting.

De coöperatie

De coöperatie is een commerciële samenwerkingsvorm en heeft het karakter van een vereniging. Evenals de vereniging kent de coöperatie een drietal organen: een bestuur, een algemene vergadering en een toezichthoudend orgaan. De coöperatie richt zich op de stoffelijke behoeften van haar leden. De oprichting van een coöperatie geschiedt evenals die van een BV en NV bij notariële akte. In tegenstelling tot de NV en BV is voor de oprichting van een coöperatie geen verklaring van geen bezwaar van de minister van Justitie vereist. Een ander verschil met de NV en BV is dat er geen sprake is van aandeelhouders, maar van leden. De kredietwaardigheid van de coöperatie berust niet op het bijeengebrachte minimumkapitaal door de aandeelhouders, maar op het beginsel dat de gezamenlijke leden in principe aansprakelijk zijn voor de tekorten van de coöperatie. In de statuten kan iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen worden uitgesloten dan wel tot een maximum beperkt worden. De leden kunnen hier slechts een beroep op doen, indien de coöperatie aan het slot van zijn naam de letters U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid), en in het tweede geval de letters B.A. (beperkte aansprakelijkheid) heeft geplaatst. Doordat de leden van de coöperatie niet onderworpen zijn aan dividendbelasting of uitkeringen van winst door de coöperatie, heeft de coöperatie de afgelopen jaren met name in internationale verhoudingen een grote populariteit verworven. Het hangt van de exacte structurering af of de coöperatie daadwerkelijk een meerwaarde kan creëren voor bepaalde situaties.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image