Ondernemersvraag

Zijn sponsoringuitgaven van mijn onderneming fiscaal aftrekbaar?

Overig    |    12 oktober 2014    |    3 minuten

Indien er sprake is van sponsoring waarmee een reëel zakelijk belang gemoeid is, zijn de kosten voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar.

Is dit reële zakelijk belang er niet dan zijn de kosten ook niet aftrekbaar. Het zakelijk belang kan zich uiten in de publiciteit die de onderneming met de sponsoring verwerft. De hoogte van het geïnvesteerde bedrag dient in een redelijke verhouding te staan tot de meerwaarde van de sponsoring voor de onderneming.

Wat is nu een reëel zakelijk belang? Dat is een vaag criterium maar kan nader worden uitgelegd door middel van het renpaardenarrest van 14 juni 2002. In dat arrest gaat het om het handelen van een redelijk denkend ondernemer. Met andere woorden, de kosten die ook gemaakt zouden worden door een andere ondernemer. Een zakelijk belang dient dus het oogmerk te hebben dat het ten goede komt aan de onderneming.

Art. 8 van de Wet op de vennootschapsbepaling 1969 (VPB) bepaald dat art. 3.15 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (IB) van toepassing is.

Op grond van art. 3.15 IB is voor sponsorkosten (representatie) een beperkte aftrek mogelijk. Tot een bedrag van € 4.200,- zijn kosten zoals genoemd in art. 3.15 IB niet aftrekbaar. Eventueel kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op lid 5 van art. 3.15 IB. In dat geval zijn lagere bedragen wel aftrekbaar, maar dan slechts voor 73,5% van dat bedrag.

In geval dat sponsoring tot gevolg heeft dat vermaak wordt verschaft aan de sponsor of diens relaties moet voor de kosten die in aanmerking komen voor aftrek een splitsing gemaakt worden tussen kosten zonder directe tegenprestatie en kosten waar een tegenprestatie tegenover staat.

Als er geen tegenprestatie tegenover het ontvangen bedrag is overeengekomen, zijn de kosten geheel aftrekbaar. Levert de gesponsorde instelling wel een tegenprestatie, dan moet het verstrekte bedrag worden gesplitst in een gedeelte dat het karakter heeft van reclamekosten en het gedeelte waar de sponsor iets materieels (eten, drank, show etc.) voor terugkrijgt.

De kosten die zijn toe te rekenen aan de tegenprestatie van de gesponsorde instelling vormen de kostprijs voor de tegenprestatie en zijn beperkt aftrekbaar. Dit wordt duidelijk uitgelegd in een arrest van de HR 25 november 1998 nr. 33 826. Hier gaat het om een bedrijf dat een voetbalclub sponsorde. Als tegenprestatie kreeg de sponsor o.a. twee business-seats, toegang tot de zogenaamde VIP-ruimte, een parkeerkaart voor de auto en herkenbare naamsvermelding in de ontvangsthal. Het bedrijf betaalde NLG 10.000,- per jaar. De rechter oordeelde dat het bedrag gesplitst moest worden in NLG 4.250,- voor de business-seats en parkeerkaart en in NLG 5.750,- als zijnde reclamekosten. Voor NLG 5.750,- is de voetbalclub geen directe tegenprestatie verplicht en zodoende zijn deze kosten volledig aftrekbaar. Voor NLG 4.250,- is wel een directe tegenprestatie aanwijsbaar, zodoende geldt voor deze kosten de beperkte aftrekmogelijkheid van (thans) art. 3.15 IB zoals hierboven beschreven.

Ten overvloede: De betreffende sponsoruitgaven moeten niet onder de algemene kostenaftrekuitsluiting van art. 3.14 IB vallen. Hierin worden o.a. vaartuigen voor representatieve doeleinden uitgesloten van aftrek, ook als zij voor 100% zakelijke belangen worden gebruikt worden, er zit namelijk altijd een privé-element in. Overigens geldt dit evenzeer ingeval een boot voor deze doeleinden wordt gehuurd.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image