Ondernemersvraag

Wat zijn de gevolgen van het invoeren van het structuurregime in mijn bedrijf?

Overig    |    12 oktober 2014    |    2 minuten

Wat zijn de gevolgen van het invoeren van het structuurregime in mijn bedrijf?

Wanneer de vennootschap voldoet aan de eisen voor verplichte invoering van het structuurregime, dan wel vrijwillig het structuurregime invoert, zullen allereerst de statuten van de vennootschap aangepast moeten worden aan de wettelijke bepalingen. Wil op een vennootschap het structuurregime ingevolge de wet van toepassing worden dan dient de vennootschap te voldoen aan de volgende drie eisen:

  • Het geplaatst kapitaal met de reserves moet ten minste € 16 miljoen bedragen.
  • Er moet krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad ingesteld zijn bij de vennootschap.
  • Bij de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen tezamen moeten in de regel ten minste honderd werknemers werkzaam zijn.

Voldoet de vennootschap aan deze drie vereisten dan dient de vennootschap ten kantore van het handelsregister opgaaf te doen, dat zij aan deze voorwaarden voldoet. Deze opgave dient drie jaar onafgebroken te zijn ingeschreven bij het handelsregister, alvorens de structuurregeling van toepassing is op de vennootschap.

Per 1 oktober 2004 is de structuurregeling gewijzigd. De structuurregeling verplicht de vennootschap een raad van commissarissen te hebben. De structuurregeling regelt de taken en benoeming van een raad van commissarissen De belangrijkste punten uit de gewijzigde structuurregeling zijn:

  • De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen zelf. Daarnaast voorziet de wet in een versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad voor een derde van het aantal commissarissen bij de vennootschap.
  • De raad van commissarissen moet uit ten minste drie natuurlijke personen bestaan.
  • De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat het bestuur.
  • De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad hebben het recht om personen voor de raad van commissarissen aan te bevelen en zij moeten daarbij in de gelegenheid worden gesteld door de raad van commissarissen.
  • De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders.
  • Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen voor een aantal in de wet opgesomde besluiten op het gebied van financiën en werkgelegenheid.

Er is een aantal uitzonderingen dat kan leiden tot een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van toepassing van het structuurregime (het zogenaamde verzwakte structuurregime).

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image