Ondernemersvraag

Wat is securitisatie?

Overig    |    12 oktober 2014    |    2 minuten

Securitisatie wordt ook wel de effectisering van activa genoemd.

Via deze financieringstechniek worden activa uit financiële of handelstransacties die op zich zelf niet eenvoudig overdraagbaar zijn, juridisch omgevormd tot verhandelbare schuldbewijzen. Financiële instituten en bedrijven van alle soorten gebruiken securitisatie om de huidige waarde van toekomstige kasstromen direct te realiseren.

Het aantal securitisaties in Nederland is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Echter het Nederlandse burgerlijke recht wierp vóór 2004 verschillende obstakels op voor de traditionele securitisatie-structuur. Voor overdracht van vorderingen, oftewel cessie, was in Nederland kennisgeving aan de schuldenaar noodzakelijk. Dit was een extra hindernis bij het omvormen van vorderingen tot verhandelbare effecten. Deze hindernis is door de wetgever weggenomen met het invoeren van de stille cessie. Bij een stille cessie wordt de vordering overgedragen, maar hoeft daarvan geen mededeling worden gedaan aan de schuldenaar.

Securitisatie kan onder omstandigheden een aantrekkelijk alternatief bieden voor traditionele financieringsvormen, zoals ‘factoring’. Securitisatie biedt de mogelijkheid activa versneld om te zetten in liquide middelen tegen lagere kosten dan bij rechtstreekse financiering mogelijk zou zijn. Dit verschil wordt mede veroorzaakt doordat de financiële rating van de effecten niet afhankelijk is van de rating van de onderneming zelf, maar uitsluitend van de activa zelf. Daarnaast kan de onderneming de ontvangen koopsom aanwenden om bestaande schulden af te lossen en op die manier het financiële evenwicht binnen de onderneming te herstellen.

Opgemerkt dient te worden dat de financiële crisis er voor gezorgd heeft dat beleggers aanzienlijk minder in gesecuritiseerde producten geïnteresseerd zijn dan voorheen.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image