Ondernemersvraag

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad?

Overig    |    12 oktober 2014    |    2 minuten

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt de wetgever wanneer een in Nederland gevestigde onderneming verplicht is een ondernemingsraad in te stellen.

De eisen voor verplichte invoering van een ondernemingsraad hebben met name betrekking op de grootte van het personeelsbestand van de vennootschap in Nederland. In deze wet zijn aan de ondernemingsraad informatierechten, adviesrechten en instemmingsrechten toegekend.

De functie van de ondernemingsraad is tweeledig. De ondernemingsraad heeft zowel tot taak de belangen van de in de onderneming werkzame werknemers bij de ondernemer te behartigen, alsook door middel van overleg met de ondernemer het belang van de onderneming als geheel te dienen.

Het bestuur van de vennootschap wordt geacht overleg te voeren met de ondernemingsraad, het vertegenwoordigend orgaan van de in de onderneming werkzame personen. In de Wet op de ondernemingsraden wordt de term bestuur niet altijd in de zin van directie gebruikt, maar is een bestuurder hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. Tussen bestuur en ondernemingsraad dient een permanente gedachtewisseling te zijn op basis van een continue informatiestroom.

Het overleg tussen bestuur en ondernemingsraad vindt in beslotenheid plaats en de leden zijn verplicht tot geheimhouding van de besprekingen. Het bestuur is verplicht alle inlichtingen en gegevens tijdig te verschaffen die de ondernemingsraad redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak. Hieronder valt zowel algemene, financiƫle als sociale informatie. De verstrekking van deze gegevens dient schriftelijk te geschieden wanneer de ondernemingsraad dat verzoekt.

De ondernemingsraad heeft het adviesrecht met betrekking tot een aantal economische en organisatorische besluiten, zoals grote investeringen, benoeming of ontslag van een bestuurder, belangrijke wijzigingen van werkzaamheden van de onderneming, of overdracht van (een deel van) de onderneming. Voor een zinvol uitoefenen van het adviesrecht is het noodzakelijk dat de ondernemingsraad reeds in een vroeg stadium op de hoogte wordt gesteld van ingrijpende plannen, zodat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Naast het adviesrecht heeft de ondernemingsraad het instemmingsrecht bij belangrijke besluiten op het sociale vlak, zoals een wijziging van de werktijdenregeling, de arbeidsomstandigheden, of het belonings- of functiewaarderingssysteem. Tevens heeft de ondernemingsraad in een structuurvennootschap het recht een aanbeveling te doen bij de benoeming van een nieuwe commissaris.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image